Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:

1) rewitalizacja linii kolejowych w regionie Wielkopolski, a w szczególności powiatów grodziskiego, kościańskiego oraz nowotomyskiego,

2) popularyzacja turystyki kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek drezynowych,

3) propagowanie idei wykorzystania linii kolejowych, a w szczególności linii Kościan – Grodzisk Wlkp. jako ważnego elementu ożywienia turystycznego i gospodarczego regionu,

4) działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa,

5) inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:

1) organizację wycieczek i imprez kolejowych i turystycznych,

2) opiekę nad liniami kolejowymi,

3) inicjowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu świadomości społecznej w kwestii rewitalizacji kolei w Wielkopolsce,

4) współpracę przy realizacji wszelkich działań zmierzających do idei przywrócenia ruchu kolejowego na nieczynnych liniach Wielkopolski, w szczególności na linii Kościan – Grodzisk Wlkp.,

5) wspieranie środkami ze składek członków, darowizn i innych źródeł - wszelkich działań dotyczących ochrony istniejących ruchomych i nieruchomych zabytków kolei w regionie,

6) współpracę z samorządami gmin i powiatów na obszarze których biegnie kolej oraz z władzami samorządowymi województwa wielkopolskiego.

7) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania oraz firmami i instytucjami kolejowymi i turystycznymi,

8) współpracę ze spółkami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, zarządami kolei użytku niepublicznego,

9) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i szkoleń,

10) wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,

11) współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

12) stworzenie i utrzymanie bazy organizacyjnej i materialnej dla realizacji ww. celów.